Naar inhoud

Onze missie

Missie

De NGO  Piloten Zonder Grenzen is werkzaam in de luchtvaartsector en ondersteunt de humanitaire en ontwikkelingsmedewerkers wat betreft het vervoer van passagiers en vracht, de begeleiding van zieke kinderen of vluchtelingen en het verwerven van informatie over het milieu.

Zijn expertise inzake luchtvaart, zijn humanitaire ervaring en zijn aanpak gericht op ontwikkeling, zijn de schakel van solidariteit tussen de middelen van vrijgevigheid en de mensen in grote moeilijkheden.

Visie

Piloten zonder Grenzen-België wil ertoe bijdragen dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid en sanitaire infrastructuur. Daarom komen wij in de strijd tegen armoede op voor elk individu, zonder enig onderscheid op het vlak van ras, geslacht, taal, religie, politieke of andere opinie, nationale of sociale origine, of andere eigenschappen. 

Statuten

Piloten zonder Grenzen-België is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die in 1983 opgericht werd (geregistreerd onder het nummer 8989/83 in het Belgisch Staatsblad). We zijn door de FOD Financiën gemachtigd om fondsen te werven bij het grote publiek en erkend als niet-gouvernementele organisatie (ngo) door de Europese Commissie en de agentschappen van de Verenigde Naties.

Financieringsbronnen

Piloten zonder Grenzen-België wordt gefinancierd door het Belgische grote publiek via bewustmakings- en fondsenwervingscampagnes, alsook door institutionele schenkers, waaronder  het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO). Daarbij komen ook nog verschillende andere regelmatige partnerships en bijdragen. Ons jaarlijkse werkingsbudget bedraagt een miljoen euro. 

Neutraliteit en onafhankelijkheid

Piloten zonder Grenzen-België zweert bij een neutrale en onafhankelijke houding tegenover de oorzaak van de crisissen in landen waar we hulp bieden aan geïsoleerde bevolkingsgroepen in nood. Deze neutraliteit betekent niet dat we zomaar zullen helpen in geval van ernstige schendingen van de fundamentele rechten van de bevolking in deze landen. In zulke gevallen zal PZG-België de situatie onderzoeken om te oordelen of onze acties gerechtvaardigd zijn. 

Humanitaire hulp en duurzame ontwikkeling 

Voor Piloten zonder Grenzen-België bestaat humanitaire hulp uit een aangepast antwoord bieden in noodsituaties, duidelijk bepaald door professionals uit de sector en in samenwerking met de getroffen bevolkingsgroepen. Belangrijk hierbij zijn een zo goed mogelijke verhouding kostprijs/efficiëntie, concrete hulp aan een zo groot mogelijk aantal mensen (rekening houdend met de context), en een optimaal gebruik van lokale middelen. Door het gebruik van lokale middelen (natuurlijke, fysische en menselijke) streven we altijd naar een maximaal voordeel op lange termijn voor de betrokken bevolking, om zo bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. Deze manier van werken helpt bovendien bij het voorkomen van humanitaire crisissen, zoals crisissen veroorzaakt door de klimaatverandering.